เรือลุ่มน้ำปากพนังที่ใช้ข้ามฝาก ท่าหัวนอน กับท่าตีน


ปัจจุบันเรือลุ่มแม่น้ำปากพนังที่ใช้ข้ามฝาก ระหว่างท่าหัวนอน (คือชุมชนตรงข้ามวัด) กับ ท่าตีน (คือวัดปากแพรก ) เมื่อก่อนจะไม่มีสะพาน ปัจจุบันมีสะพานข้ามแม่น้ำ