ประวัติพ่อท่านขาว


พระครูสุกกระธรรมวโรภาส (พ่อท่านขาว) 

ประวัติย่อของพระครูสุกกระธรรมวโรภาส (พ่อท่านขาว) 
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากแพรก และอดีตเจ้าคณะตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช