ประวัติพ่อท่านขาว


พระครูสุกกธรรมวโรภาส (พ่อท่านขาว)

วัดปากแพรก อ.ปากแพรก จ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช